UČNI NAČRT

POVEZAVA DO UČNEGA NAČRTA:

 

UČNI CILJI ZA POSAMEZEN RAZRED

1. RAZRED

> Učenci znajo opisati, kako sami in drugi vplivajo na naravo.
> Učenci znajo pojasniti, kako sami dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja ter k urejanju okolja, v katerem živijo.

2. RAZRED

> Učenci vedo, da so spremembe v okolju včasih za živali in rastline ugodne, včasih pa škodljive, lahko pa so za nekatere ugodne in za druge škodljive.

3. RAZRED

> Učenci znajo utemeljiti, kako ljudje vplivajo na naravo.
> Učenci vedo, da v proizvodnji in v vsakdanjem življenju nastajajo odpadki.
> Učenci znajo opisati ustrezna ravnanja z odpadki, za varovanje in vzdrževanje okolja.
> Učenci spoznajo, kako potrošništvo vpliva na okolje.
> Učenci poznajo glavne onesnaževalce in posledice onesnaženja vode

4. RAZRED

> Učenci znajo utemeljiti pomen ločenega zbiranja odpadkov.
> Učenci znajo razložiti škodljivost divjih odlagališč in vrednotiti pomen urejenih odlagališč.
> Učenci znajo dokazati, da se odpadki lahko uporabljajo kot surovine (organski odpadki, papir, plastika, kovine).
> Učenci poznajo nevarne odpadke, ki spadajo na posebna odlagališča (baterije, zdravila, barvila idr.).

5. RAZRED

> Učenci znajo prepoznati in opisati onesnaževalce površinskih voda in podtalnice ter pojasniti posledice onesnaževanja.
> Učenci znajo utemeljiti pomen varovanja vode.